قوانین و مقررات

تعهدات امانت گیرنده:

کلیه تجهیزات فوق به طور صحیح و سالم به رویت امانت گیرنده رسیده و تحویل ایشان گردید.
کلیه تجهیزات فوق به صورت امانت در اختیار امانت گیرنده قرار گرفته و ایشان ملزم به رعایت قوانین مربوط به امانت داری میباشد، در غیر این صورت ید امانی به ید ضمانی تبدیل میگردد.
ساعت تحویل تجهیزات از 9 الی 10 صبح میباشد.
امانت گیرنده باید برای پروژه ای که جهت انجام آن تجهیزات گرفته شده در جدول را به امانت میگیرد، از نیروی انتظامی و نهادهای ذی ربط مجوز کار دریافت نماید و نیز به هیچ وجه نباید در مراسم یا اماکنی که از طرف نیروی انتظامی و یا نهاد های مربوطه غیر مجاز شناخته میشود مورد استفاده قرار دهد، چنانچه به هر دلیلی تجهیزات امانی توسط یکی از مراجع ذی صلاح و یا واحدهای نیروی انتظامی توقیف گردد، امانت گیرنده ملزم به پرداخت روزانه ------------------ ریال خسارت بعلاوه اجاره روزانه میباشد.
هرگونه خسارت به تجهیزات اعم از سخت افزاری و نرم افزاری در مدت امانت به عهده امانت گیرنده بوده که باید نقداً پرداخت نماید.
در صورت عدم تحویل به موقع اجناس امانی و یاعدم نگهداری صحیح آن، ید امانی به ید ضمانی تبدیل و علاوه بر آن مشمول پرداخت روزانه ------------------ ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد میگردد.
تبصره:

استرداد اقلام باید بصورت کامل انجام گردد در غیر این صورت تا تحویل کامل اجاره بها محاسبه خواهد شد.
در صورت بروز هرگونه مشکل سخت افزاری و نرم افزاری برای فایل های درون رم های امانی، طرف اول هیچگونه مسئولیتی متقبل نمیگردد.
امانت گیرنده ملزم به پاک کردن اطلاعات ذخیره شده روی رم ها بوده و در صورت عدم انجام تمام مسئولیت های ناشی از آن بر عهده ایشان میباشد.